បុរសម្នាក់ព្យាយាមចង.កសម្លាប់ខ្លួន លើកទី១មិនស្លាប់ លើកទី២មិនស្លាប់ លើកទី៣ស្លាប់បានសម្រេច
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *